Upozornenie! Používate zastaraný internetový prehliadač. Kvôli bezpečnosti a používateľskému komfortu odporúčame nainštalovať aktuálnejšiu verziu prehliadača Internet Explorer, prípadne niektorú z nasledujúcich alternatív: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

XMtrade®/IMS | Informačný systém pre inteligentné meracie systémy Verzia: 8.6

Informačný systém pre inteligentné meracie systémy (IMS) slúži na sprístupnenie meraní z inteligentných meracích systémov koncovým odberateľom, ktorým boli tieto meracie systémy nainštalované. Tento systém je nadstavbou informačného systému operátora meraní a centrálnej fakturácie, ktorý je určený na zber údajov meraní za jednotlivé odberné a odovzdávacie miesta od všetkých prevádzkovateľov sústav a za jednotlivé výrobne od definovaných výrobcov elektriny. Údaje meraní za odberné a odovzdávacie miesta systém agreguje na úroveň bilančných skupín pre potreby zúčtovania odchýlok. Z nameraných dát za odberné a odovzdávacie miesta a výrobne systém vytvára podklady pre centrálnu fakturáciu tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby.